Telerau ac Amodau

Croeso i’n gwefan. Os byddwch yn parhau i bori a defnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r telerau a’r amodau defnyddio a ganlyn ac i gael eich rhwymo ganddyn nhw, sydd, ynghyd â’n polisi preifatrwydd yn llywodraethu’r berthynas rhwng Wales Social Partner Unit Limited a chithau o ran y wefan hon. Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o’r telerau a’r amodau hyn, byddwch cystal â pheidio â defnyddio’r wefan.

Mae’r term ‘Wales Social Partners Unit Ltd’ neu 'Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru' neu 'WSPU' neu ‘ni neu ‘ein’ yn cyfeirio at berchennog y wefan sydd â’i swyddfa gofrestredig yn Wales Social Partners Unit Limited, 213 Titan House, Titan Road, Caerdydd, CF24 5BS. Ein rhif cofrestru cwmni yw 4283079 sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru. Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at ddefnyddiwr ein gwefan neu’r sawl sy’n edrych ar ein gwefan. Mae defnyddio’r wefan hon yn dibynnu ar y telerau defnyddio a ganlyn:

  • Mae’r cynnwys ar dudalennau’r wefan hon wedi’i fwriadu er gwybodaeth gyffredinol ichi ac ichi ei ddefnyddio’n gyffredinol yn unig. Gall gael ei newid heb rybudd.
  • Mae rhagor o wybodaeth am sut mae cwcis yn cael eu defnyddio ar y wefan hon ar gael drwy ddilyn y ddolen hon.
  • Nid ydyn ni nac unrhyw drydydd partïon yn rhoi unrhyw warant na gwarantiad o ran cywirdRydych chi’n cydnabod y gall yr wybodaeth hon a’r deunyddiau hyn gynnwys camgymeriadau neu wallau ac rydyn ni’n ymwrthod yn bendant ag unrhyw atebolrwydd dros unrhyw gamgymeriadau neu wallau o’r fath i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.
  • Chi yn unig sy’n gyfrifol am y modd yr ydych yn defnyddio unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon, ac ni fyddwn ni’n atebol am hynny. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon yn ateb eich gofynion penodol.
  • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunyddiau sy’n perthyn i ni. Mae’r deunyddiau hyn yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, y dyluniad, y cynllun, y golwg, yr ymddangosiad a’r graffeg. Gwaherddir atgynhyrchu heblaw yn unol â’r hysbysiad hawlfraint, sy’n ffurfio rhan o’r telerau a’r amodau hyn.
  • Mae pob masnachfraint a atgynhyrchwyd ar y wefan hon ac nad ydyn nhw’n perthyn i’r gweithredwr nac wedi’u trwyddedu iddo, yn cael eu cydnabod ar y wefan.
  • Gall defnyddio’r wefan hon heb awdurdod arwain at hawliad iawndal a/neu fod yn drosedd.
  • O dro i dro, gall y wefan hon gynnwys dolenni i wefannau eraill hefyd. Mae’r dolenni hyn wedi’u darparu er hwylustod ichi, i ddarparu rhagor o wybodaeth. Dydyn nhw ddim yn golygu ein bod yn ategu’r wefan neu’r gwefannau. Does gennyn ni ddim cyfrifoldeb dros gynnwys gwefan neu wefannau y mae’r dolenni’n arwain atyn nhw.
  • Mae’r modd yr ydych chi’n defnyddio’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n codi yn sgil ei defnyddio yn dod o dan ddeddfau Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.