Cyrff Cyhoeddus Cymru

Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru | Cyrff y GIG a reoleiddir | Llywodraeth Cymru – Cyrff Iechyd | Cyrff cyhoeddus eraill gan gynnwys Comisiynwyr

Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Chwaraeon Cymru

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Cyngor Gofal Cymru

Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau


Cyrff y GIG a reoleiddir

Cynghorau Iechyd Cymuned

Ymddiriedolaethau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Byrddau Iechyd Lleol


Llywodraeth Cymru – cyrff iechyd

Pwyllgorau cynghori iechyd


Cyrff cyhoeddus eraill gan gynnwys Comisiynwyr

Bwrdd Rheoleiddiol Cymru

Comisiwn Dylunio Cymru

Comisiynydd y Gymraeg

Comisiynydd Plant Cymru

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyngor y Gweithlu Addysg

Cyngor y Gweithlu Addysg Y Bartneriaeth Cynghori ar Fwyd a Diod

Cyngor Llywodraethu Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru

Hybu Cig Cymru

Panel Dyfarnu Cymru

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Panel Sector ar gyfer: Adeiladu

Panel Sector ar gyfer: Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch

Panel Sector ar gyfer: Diwydiannau Creadigol

Panel Sector ar gyfer: Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Panel Sector ar gyfer: Gwyddorau Bywyd

Panel Sector ar gyfer: TGCh

Panel Sector ar gyfer: Ynni a'r Amgylchedd

Pwyllgor Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus Cymru

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

Y Bartneriaeth Cynghori ar Fwyd a Diod

Y Bwrdd Cynghori Twristiaeth

Y Cyngor Cynghori ar Wyddoniaeth Cymru

Y Panel Cynghori ar Lwyth Gwaith Ysgolion

Y Tribiwnlys Eiddo Preswyl dros Gymru